Dự án công ty Thái Tuấn - Công trình tại Sapa, tỉnh Lào Cai